دوره 18، شماره 1 - ( 10-1397 )                   جلد 18 شماره 1 صفحات 9-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه ، ارومیه، ایران ، zkarampoor@yahoo.com
2- گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه ،ارومیه، ایران
چکیده:   (1938 مشاهده)
مقدمه: با توجه به پیشرفت روزافزون دیابت و استفاده از داروهای جایگزین و کم خطر گیاهی، در این مطالعه اثر ﻣﻮﺳﻴﻼژ استخراج شده از غلاف میوه بامیه ﺑﺮ میزان گلوکز و چربیهای سرم و بازسازی سلولهای بتای پانکراس در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین بررسی شد.
روش‌ها: در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی تجربی 24 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار استفاده شد. رتها به‌طور تصادفی در 4 گروه 6 تایی شامل: شاهد نرمال، شاهد دیابتی و دو گروه دیابتی تیمار شده (خوراکی) با دوزهای 300 و 500 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن از موسیلاژ گیاه بامیه قرار گرفتند. پس از تهیه و تأیید گونه گیاه بامیه، استخراج موسیلاژ از غلاف سبز رنگ میوه توسط دستگاه تبخیر در خلاء انجام شد. سه گروه شاهد دیابتی و گروههای دیابتی تحت تیمار در آغاز دوره با تزریق درون صفاقی mg/kg  60 استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. پس از طی دوره‌ی تیمار (4 هفته)، با استفاده از خونگیری از قلب، سطوح سرمی گلوکز، LDL، HDL، کلسترول تام و تریگلیسرید در گروههای مود مطالعه اندازهگیری شد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، هیستوپاتولوژی جزایر لانگرهانس در چهار گروه با استفاده از روش رنگآمیزی H&E مورد بررسی قرار گرفت. دادهها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از افزایش معنی‌دار (05/0P<) میزان گلوکز،کلسترول، تری‌گلیسرید، LDL و کاهش معنی‌دار HDL در موش‌های دیابتی نسبت به گروه شاهد نرمال بود. مصرف موسیلاژ میوه‌ی بامیه سبب کاهش معنی‌دار گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول، LDL و افزایش معنی‌دار (05/0P<) HDL در موش‌های دیابتی به صورت وابسته به دوز شد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه به‌نظر میرسد موسیلاژ گیاه بامیه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻋﻮارض ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ و ﻫﻴﭙﺮﮔﻼﻳﺴﻤﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
متن کامل [PDF 715 kb]   (705 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/3/24 | پذیرش: 1397/8/27 | انتشار: 1397/10/25