Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Diabetes and Metabolism

مجله دیابت و متابولیسم ایرانVolume 12, Number 4 (2013-5)


No title ###
بررسی ارزش افزودن داده‌های نوار قلب به پرسشنامه رز در پیش‌بینی خطر بیماری‌های عروق قلبی: 10 سال پیگیری در یک جمعیت در خاورمیانه (مطالعه قند و لیپید تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No title ###
ارتباط میزان افزایش وزن در دوران بارداری با تغییر وزن یکسال پس از زایمان در مقایسه با وزن قبل از بارداری در زنان یزدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No title ###
شیوع سندرم متابولیک در دانشجویان و رابطه آن با شاخص‌های چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No title ###
ارتباط بین بارداری وشیردهی با بروزسندرم متابولیک درزنان70-40ساله ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No title ###
نقش سبک دلبستگی و کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No title ####
مقایسه فراوانی دیابت حامگی براساس شاخص‌های جدید معرفی شده از سوی گروه‌های‌ بین‌المللی انجمن مطالعه دیابت با معیارهای قبلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No title###
تعدیل بیان ژن SYD در نرون‌های حسی رت‌های دارای نروپاتی دیابت متعاقب تمرین استقامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No title ####
سری آمار: آزمون‌های مقایسه میانگین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles