Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Diabetes and Metabolism

مجله دیابت و متابولیسم ایرانVolume 10, Number 1 (2010-11)


بررسی اثر آب مرکبات بر فراسنج‌های لیپیدی خون در افراد هیپرکلسترولمیک
بررسی اثر آب مرکبات بر فراسنج‌های لیپیدی خون در افراد هیپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی میزان متابولیسم استراحت، ترکیب بدن و برخی فراسنج های خونی در مردان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و مقایسه آن با مردان سالم
ارزیابی میزان متابولیسم استراحت، ترکیب بدن و برخی فراسنج های خونی در مردان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و مقایسه آن با مردان سالم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر کاهش وزن بر آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و همبستگی بین آنها در زنان چاق
اثر کاهش وزن بر آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و همبستگی بین آنها در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی همراهی پلی‌مورفیسم ژن انتقال دهنده سروتونین و دیابت ملیتوس نوع 2
بررسی همراهی پلی‌مورفیسم ژن انتقال دهنده سروتونین و دیابت ملیتوس نوع 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سطح سرمی TNF-α و CRP در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و مقایسه آن با گروه کنترل
سطح سرمی TNF-α و CRP در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و مقایسه آن با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر انسولین خوراکی تهیه شده از پلیمرهای SPH و SPHC در بیماران دیابت نوع 1 وابسته به انسولین
بررسی تاثیر انسولین خوراکی تهیه شده از پلیمرهای SPH و SPHC در بیماران دیابت نوع 1 وابسته به انسولین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط غلظت سرمی ویسفاتین با دیابت بارداری
بررسی ارتباط غلظت سرمی ویسفاتین با دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر کاهش بیان ژن پروتئین تیروزین فسفاتاز-1B (PTP-1B) بر میزان برداشت گلوکز و غلظت تری‌گلیسرید سلول‌های عضلانی تیمار شده با پالمیتات
بررسی اثر کاهش بیان ژن پروتئین تیروزین فسفاتاز-1B (PTP-1B) بر میزان برداشت گلوکز و غلظت تری‌گلیسرید سلول‌های عضلانی تیمار شده با پالمیتات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش استرس اکسیداتیو وکاسپاز 8 در آپپتوز ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلولهای PC12
بررسی نقش استرس اکسیداتیو وکاسپاز 8 در آپپتوز ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلولهای PC12
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین مصرف نوشیدنی‌های شیرین با پرفشاری‌خون و سطح اسیداوریک سرم: مروری بر شواهد اپیدمیولوژیک
ارتباط بین مصرف نوشیدنی‌های شیرین با پرفشاری‌خون و سطح اسیداوریک سرم: مروری بر شواهد اپیدمیولوژیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پذیرنده های زیستی در زیست حسگرها
پذیرنده های زیستی در زیست حسگرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles