Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Diabetes and Metabolism

مجله دیابت و متابولیسم ایرانVolume 11, Number 1 (2012-1)


ارتباط بیان ژن‌های گیرنده هسته‌ای در سلول‌های خون محیطی با میزان تراکم استخوان در افراد چاق
ارتباط بیان ژن‌های گیرنده هسته‌ای در سلول‌های خون محیطی با میزان تراکم استخوان در افراد چاق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه بیان ژن TGF-β در سلول‌های تحریک نشده PBMCs بیماران دیابتی و افراد سالم
مقایسه بیان ژن TGF-β در سلول‌های تحریک نشده PBMCs بیماران دیابتی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط ژن RANTES با بیماری عروق کرونری قلب
بررسی ارتباط ژن RANTES با بیماری عروق کرونری قلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط رژیم غذایی گیاه‌خواری با سطح متابولیسم استراحت (RMR) و ترکیب بدن
بررسی ارتباط رژیم غذایی گیاه‌خواری با سطح متابولیسم استراحت (RMR) و ترکیب بدن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر رژیم غذایی غنی از روغن زیتون بر سطح سرمی h‏s-CRP، امنتین و آدیپونکتین در زنان دارای اضافه وزن
بررسی اثر رژیم غذایی غنی از روغن زیتون بر سطح سرمی h‏s-CRP، امنتین و آدیپونکتین در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط فعالیت بدنی با عوامل خطرساز سندرم متابولیک در نوجوانان: مطالعه قند و لیپید تهران
بررسی ارتباط فعالیت بدنی با عوامل خطرساز سندرم متابولیک در نوجوانان: مطالعه قند و لیپید تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مشکلات روانی- اجتماعی زنان سوری مبتلا به دیابت
مشکلات روانی- اجتماعی زنان سوری مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی همراهی پلی‌مورفیسم R325W ژن SLC30A8 با دیابت بارداری
بررسی همراهی پلی‌مورفیسم R325W ژن SLC30A8 با دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر لیزر کم توان بر سرعت انتقال عصبی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی
بررسی اثر لیزر کم توان بر سرعت انتقال عصبی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش 3-3-14، ماتریکس متالوپروﺗﺌینازها و مهارکننده‌های آنها در پاتوژنز زخم پای دیابتی
بررسی نقش 3-3-14، ماتریکس متالوپروﺗﺌینازها و مهارکننده‌های آنها در پاتوژنز زخم پای دیابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختار AHR، لیگاندها، عملکرد و اثرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک آن؛ یک مطالعه مروری
بررسی ساختار AHR، لیگاندها، عملکرد و اثرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک آن؛ یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر گلایکه شدن پروتئین‌ها؛ نگاهی بر ترمودینامیک و تشکیل ساختار فیبریلی در آلبومین سرم انسانی
مروری بر گلایکه شدن پروتئین‌ها؛ نگاهی بر ترمودینامیک و تشکیل ساختار فیبریلی در آلبومین سرم انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles