مجله دیابت و متابولیسم ایران- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مجله دیابت و متابولیسم ایران در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:

AcademicKeys,
CINAHL,
EBSCO(Academic Search Complete, academic search premier, CINAHL Plus with Full Text, CINAHL Plus)
Electronic Journals Library,
Embase,

Global Impact Factor (GIF),
Google Scholar,
Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR),

InfoBase Index,
Iran Journal,
Islamic World Science Citation Center (ISC),
Locator Plus,

Magiran,

Open Academic Journals Index,
Proquest,

Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2012 = 3.289),

Ulrich,

Universal Impact Factor,
WorldCat.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دیابت و متابولیسم ایران:
http://ijdld.tums.ac.ir/find.php?item=1.114.16.fa
برگشت به اصل مطلب