مجله دیابت و متابولیسم ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

شماره جاری: 1399، دوره 19 ،شماره 5
شاپا: 1726-7544

شاپای الکترونیکی: 1726-7552

مجله دیابت و متابولیسم ایران (عنوان قبلی: مجله دیابت و لیپید ایران) نشریه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران با همکاری انجمن غدد درون‏ریز است که به منظور انتشار تازه‏ترین یافته‎‏های علمی و پژوهشی درباره دیابت و بیماری‌های مربوط به لیپیدهای خون، مقالات مربوط به اخلاق پزشکی، آمار و روش تحقیق، پزشکی مبتنی بر شواهد و مقالات اپیدمیولوژیک منتشر می‏شود. نوشته‏های ارسالی به مجله به پنج نوع اصلی تقسیم می‏شوند، که عبارتند از:


گزارش کوتاه: برای بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع مشخص که می‏تواند افزون بر مسائل علمی، در برگیرنده جنبه‏های اجتماعی نیز باشد.
مقاله پژوهشی: برای ارائه نتایج یک کار پژوهشی با رعایت اصول و قواعد پژوهش‌های پزشکی. این نوع مقاله علاوه بر چکیده باید شامل چهار بخش اصلی مقدمه، روش‌ها، یافته‏ها و بحث باشد.
مقاله مروری: برای ارائه آخرین یافته‏های علمی در باره یک موضوع خاص و به گونه‏ای که جنبه خود آموزی داشته باشد.
- مقالات مروری فقط از طریق دعوت خود مجله پذیرش می‌گردد
گزارش موردی: برای معرفی مورد یا مواردی که به‌ندرت در پزشکی مشاهده می‏شوند.
نامه به سردبیر: برای اظهار نظر درباره مطالب منتشر شده در شماره‏های پیشین مجله یا مطرح ساختن یک مسأله به شکلی مختصر و کوتاه.
شورای سردبیری مجله از نوشته‏های ارسالی شما برای دیگر بخش‌های مجله نیز استقبال می‏کند.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دیابت و متابولیسم ایران:
http://ijdld.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب