Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Diabetes and Metabolism

مجله دیابت و متابولیسم ایرانVolume 8, Number 2 (2009-1)


بررسی اثرات لیزر کم توان در درمان زخم‌های پای دیابتی درجه 2 و 3
بررسی اثرات لیزر کم توان در درمان زخم‌های پای دیابتی درجه 2 و 3
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای عملی اجرای دستورالعمل اخلاقی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش در کشور
راهکارهای عملی اجرای دستورالعمل اخلاقی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع سندرم متابولیک در زنان سنین باروری در شهرستان شهرضا، سال 1386
بررسی شیوع سندرم متابولیک در زنان سنین باروری در شهرستان شهرضا، سال 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع  اضافه وزن و چاقی در جمعیت 64-25 ساله شهر خرم آباد، سال 1385
بررسی شیوع  اضافه وزن و چاقی در جمعیت 64-25 ساله شهر خرم آباد، سال 1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین سطح سرمی LDL با لیگاند فعال کننده‌ گیرنده فاکتور هسته‌ای κB   در زنان در دوران قبل و بعد از یائسگی
ارتباط بین سطح سرمی LDL با لیگاند فعال کننده‌ گیرنده فاکتور هسته‌ای κB   در زنان در دوران قبل و بعد از یائسگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بروز وقاﻳﻊ قلبی- عروقی در ارتباط با سندرم متابوﻟﻴﻚ، دﻳﺎبت و ﭘﻴﺶدﻳابت در یک جامعه شهری: مطالعه قند و لیپید تهران
بروز وقاﻳﻊ قلبی- عروقی در ارتباط با سندرم متابوﻟﻴﻚ، دﻳﺎبت و ﭘﻴﺶدﻳابت در یک جامعه شهری: مطالعه قند و لیپید تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر استرس هیپوگلیسمی بر سیتوکین های پیش التهابی و نشانگرهای قلبی عروقی
اثر استرس هیپوگلیسمی بر سیتوکین های پیش التهابی و نشانگرهای قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 بررسی وضعیت شاخص های  استخوانی در طی حاملگی در زنان مبتلا به دیابت بارداری
 بررسی وضعیت شاخص های  استخوانی در طی حاملگی در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین ارزش آزمون غلظت آلبومین به کراتینین در نمونه منفرد صبحگاهی در مقایسه با آزمون دفع آلبومین در ادرار 24 ساعته برای تعیین میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی
تعیین ارزش آزمون غلظت آلبومین به کراتینین در نمونه منفرد صبحگاهی در مقایسه با آزمون دفع آلبومین در ادرار 24 ساعته برای تعیین میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پیگیری تلفنی توسط پرستار بر کنترل قند و چربی‌های خون در مبتلایان به دیابت نوع 2
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی توسط پرستار بر کنترل قند و چربی‌های خون در مبتلایان به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر نظریه شناختی-رفتاری بر کنترل قند خون و کاهش مشکلات هیجانی بیماران دیابتی نوع 1
اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر نظریه شناختی-رفتاری بر کنترل قند خون و کاهش مشکلات هیجانی بیماران دیابتی نوع 1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط حمایت خانواده و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
بررسی ارتباط حمایت خانواده و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles